آینده بیمه درمان

پاييز 1398

خلاصه مديريتي

اين گزارش رونديابي، بر مبناي روش‌هاي تجربي مربوط به پژوهش درباره روند و مديريت نوآوري، تصويري از آينده ارائه‌دهندگان بيمه سلامت فراهم مي‌کند. نقش‌هاي سنتي بخش خدمات مراقبت سلامت در دنياي درحال‌ظهور پزشکي فردي‌سازي‌شده و محصولات بيمه انطباقي ، کاملا دگرگون و تجديد ساختار مي‌شوند. در اين‌جا، فناوري بزرگ‌ترين محرک است و در وهله اول توسط نقش‌آفرينان جديد بازار مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در چند سال آينده، ديگر ارائه‌دهندگان بيمه به‌طور منفعلانه به مشکلات سلامتي واکنش نمي‌دهند، بلکه به‌طور کنش‌گرايانه، ارتقادهنده تندرستي مشتريان خود خواهند شد. فشار براي تحولي که نقش‌آفرينان مستقر در بازار با آن مواجه مي‌شوند، رو به رشد است. محيط کلي کسب‌وکاري که براي آينده پيش‌بيني مي‌شود، در بسياري از ابعاد، به ميزان قابل توجهي با امروز متفاوت خواهد بود. ارائه‌دهندگان بيمه که آرزو دارند سال‌هاي آينده جايگاه پيشرو در بازار داشته باشند، بايد از امروز گام‌هاي مهمي بردارند. با استفاده از چک ليست ارائه شده در شکل الف براي بررسي وضعيت فعلي شرکت‌، در صورتي که شرايط موجود در آن در حال حاضر يا در يک سال آينده در شرکتي وجود داشته باشند، آن شرکت در مسيري نويدبخش قرار دارد؛ زيرا در آن، حداقل الزامات در کوتاه‌مدت رعايت مي‌شوند.

امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها
    پژوهشکده بیمه
    5.5.7.0
    V5.5.7.0