آینده بیمه اتومبیل نحوه تاثیر فناوری های کمک راننده پیشرفته و اتصال به اینترنت بر بیمه های اتومبیل

(گزارش 2015 سوییس ری)

پاییز 1398

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    پژوهشکده بیمه
    5.5.7.0
    V5.5.7.0