تسهيل ورود بازيگران جديد به بازار بيمه از جمله ارزيابان خسارت، اکچوئرهاي رسمي و خدمات جنبي صنعت بيمه

تابستان 1396

خلاصه مديريتي

در برهه‌هاي رکود اقتصادي، مقررات مؤثر و نهادهاي کارآمد فرايند بهبود را تسريع مي‌کنند. تشکل هاي تجاري و حرفه اي بخش خصوصي، با کاراتر و شفاف تر ساختن اقتصادها، به واسطه کمک به شکل گيري قوانين و مقررات و استانداردهاي بهتر، نقش مهمي ايفا مي کنند. روشن ساختن حقوق مالکيت و تقويت زير ساخت‌هاي بازار (مانند اطلاعات اعتباري و سيستم هاي همکاري دو جانبه) مي‌تواند در ايجاد اعتماد براي سرمايه‌داران و کار‌آفريناني که عزم ساختن دوباره دارند، نقش ايفا کند.
در اين پژوهش به بررسي تسهيل ورود بازيگران جديد به بازار بيمه از جمله ارزيابان خسارت، اکچوئرهاي رسمي و خدمات جنبي صنعت بيمه پرداخته شده است. پژوهش حاضر در چهار بخش تنظيم شده است.
در بخش اول به بررسي موانع موجود براي ورود به بازار براي بازيگران صنعت بيمه پرداخته شده است. موانع ورود، عواملي هستند که از ورود داوطلبان جديد به يک کسب و کار جلوگيري مي‌کنند. ويژگي‌هاي کسب و کار نظير تقاضاي بازار، سطح تکنولوژي، هزينه‌ها و مجوزهاي کسب وکار، مي‌تواند خود مانعي براي ورود تلقي شود. اگرچه تباني کساني که در داخل صنعت هستند و مي‌خواهند از ورود سايرين به آن صنعت جلوگيري نمايند، يکي از مهم‌ترين موانع ورود است اما دولت‌ها نيز مي‌توانند مانع ورود به يک بازار از طريق سخت‌گيري در اعطاي مجوز کسب و کار و صعوبت ساير مقررات باشند.
در بخش دوم قوانين و مقررات موجود در حوزه ارزيابي خسارت و اکچوئر رسمي بيمه در ايران و سه کشور منتخب مورد مطالعه قرار گرفته است و همچنين دلايل لزوم اصلاح آيين‌نامه‌هاي تنظيم امور ارزيابي خسارت بيمه‌اي و اکچوئري رسمي بيمه‌اي ذکر گرديده است. در ادامه نهادهاي شخص ثالث که در صنعت بيمه ايران فعال نيستند و حضور آن‌ها مفيد فايده است و

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    پژوهشکده بیمه
    5.5.7.0
    V5.5.7.0