• ساعت : ۱۵:۹:۵۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ 
  • کد خبر : ۴۷۴۷
دوازدهمین شماره ماهنامه تازه‌های بیمه ایران و جهان ویژه فروردین 1400 منتشر شد
«‌ظهور بیمه‌گر نمایی» ، «حرکت به سمت رویکرد کانال همه‌جانبه ارتباط با مصرف‌کننده نهایی» و «گزارش ریسک‌های جهانی مجمع جهانی اقتصاد 2021» در دوازدهمین شماره ماهنامه الکترونیکی تازه‌های بیمه ایران و جهان، بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه، پیشـرفت تکنولـوژی و افزایـش حجـم رقابـت بیـن بازیگران صنعت بیمه سـبب شـده اسـت که طـول عمـر مزیت‌هـای رقابتـی کوتاه شـود. بـا توجـه بـه گسـترش روز افـزون رقابـت در بـازار، دسـتیابی بـه مزیـت رقابتـی با طـول عمر مناسـب برای بیمه‌گـران از اهمیت بسـیار بالایی برخوردار اسـت. اسـتفاده بهینه از ابزارهای نوین فنـاوری اطلاعات بـه شـرکت‌های بیمـه در خلـق دانـش کمـک می‌کنـد و می‌توانـد بـه مزیـت رقابتـی مانایی در عرصـه مدیریـت ریسـک شـرکت‌های بیمـه بدل شـود. اسـتفاده از ابزارهای نوین تحلیـل داده در فعالیت‌هـای روزمـره شـرکت‌های بیمـه از قبیـل نرخ‌دهـی می‌توانـد بـه عوامل‌کلیـدی موفقیـت در بازارهـای بین‌المللی بدل شـود و بر این اساس مقاله ‌«ظهور بیمه‌گر نمایی» به بررسـی ایـن موضـوع پرداخته اسـت.
بر پایه این گزارش، همزمـان بـا مشـارکت و همگرایـی بازیگـران دیجیتالـی و زیسـت‌بـوم جدیـد بـرای عرضـه پوشـش بیمـه و ظهـور تکنولوژی‌هـای جدیـد ارتباطـات و اطلاعـات هرگـز نیـاز بـه مشـاوره حضوری و یا تلفنی و سـایر ابعاد ارتباط شـخصی با مشـتریان را خصوصا برای فروش پوشـش‌های پیچیده‌تر بیمـه از قبیل بیمه‌هـای زندگی از بین نبرده اسـت فعـالان صنعت بـرای بقـا و رقابت با سـازوکارهای عرضـه دیجیتال و اسـتفاده هرچه بهتـر از تکنولوژی باید رویکرد اسـتفاده از کانال توزیـع خـود را اصـلاح کننـد و مهـارت‌هـای برخـط کاربـران خـود را ارتقـا دهند. با توجه به اهمیت این موضوع، دومین مقاله این شماره از ماهنامه، به موضوع «حرکت به سمت رویکرد کانال همه‌جانبه ارتباط با مصرف‌کننده نهایی» اختصاص یافته است.
مقاله سوم با عنوان «گزارش ریسک‌های جهانی مجمع جهانی اقتصاد 2021» به شانزدهمین شماره از گزارش ریسک‌های جهانی توسط مجمع جهانی اقتصاد اختصاص دارد که در آن ریسک‌های ناشی از شکاف‌های اجتماعی را بررسی می‌کند. این تهدید اجتماعی در قالب ریسک‌هایی برای بهداشت انسان، افزایش بیکاری، افزایش شکاف‌های دیجیتالی، سرخوردگی جوانان و تقسیم‌بندی ژئوپلیتیک بروز می‌کند. خصوصیت برجسته این گزارش بررسی ریسک‌هایی است که ماهیت و تأثیر جهانی دارند و درصورت بروز، تأثیر عمیقی خواهند داشت.
در این شماره از ماهنامه، جدیدترین اخبار با عنوان «سیستم‌های مدیریت نمایندگی، کلیدی برای افزایش بهره‌وری» ، «دوراهی اشتباه پیش روی بیمه‌گران زندگی» و «کوید-19؛ فرصتی استثنایی برای حمایت از نیازهای جدید مشتریان» منتشر شده است. همچنین مخاطبان این شماره، در بخش شخصیت برجسته علمی با دکتر احسان نیکبخت، استاد برجسته امور مالی و خدمات مالی بین‌المللی در دانشگاه هافسترو نیویورک آشنا خواهند شد.
در بخش یک معرفی تازه نیز موضوع «کارخانه محصولات بیمه‌ای» مورد توجه قرار گرفته است. ایجاد چالاکی و انعطاف در ارائه محصول بیمه نیاز به تمرکز، بررسی و تحلیل و تصمیم‌سازی دارد که گاه در صنعت بیمه به دلیل ساختار سنتی خود، بسیار سخت ممکن می‌شود. از آن‌جا که ایجاد کارخانه دیجیتالی محصولات بیمه‌ای شاید بتواند این مشکل اساسی صنعت را از میان بردارد، بخش یک معرفی تازه این بار به معرفی ابتکار می‌پردازد.
مدل‌های پروکسی، در بخش یک مفهوم تازه ارائه شده و دو کتاب با عنوان «آینده بیمه از تحول‌آفرینی تا تکامل جلد 1 » و  «کاهش خطرات اخلاقی در بیمه ریسک‌های سایبری» در بخش تازه‌های نشر معرفی شده است.
علاقه‌مندان برای مشاهده و دریافت دوازدهمین شماره ماهنامه الکترونیکی تازه‌های بیمه ایران و جهان، می‌توانند به بخش «نشریات و کتاب» وب‌سایت پژوهشکده بیمه یا به نشانی http://www.irc.ac.ir/fa-IR/Irc/4965/Articles/view/14651/1451/  مراجعه نمایند.
 

 

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    پژوهشکده بیمه
    V6.0.0.0